+420 774 520 130 / info@cyklokomponenty.cz

Po-Čt: 1030-1530 / Pá: 1030-1400  (nebo individuálně) / +420 774 520 130

Váš košík obsahuje0 položek
V celkové hodnotě0,- Kč
Při platbě převodem0,- Kč

Objednat | Registrace | Přihlásit se |

Reklamační řád

Hlavní stránka / Reklamační řád

Reklamační řád www.cyklokomponenty.cz má spíše informační charakter a vychází z občanského zákoníku a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). V případě reklamace uplatněné kupujícím, který není spotřebitelem, se jeho práva z odpovědnosti za vady řídí platným a účinným obchodním zákoníkem eventuálně jsou sjednávány před uzavřením kupní smlouvy individuální podmínky. Má se za to, že reklamace jsou řešeny striktně v souladu s platnými právními předpisy. V případech, kdy by se tento reklamační řád lišil od ustanovení aktuálně platného zákona, má se za to, že se podmínky řídí výhradně tímto zákonem a rozporné části reklamačního řádu se považují za neplatné.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod www.cyklokomponenty.cz. Pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daňový doklad), je povinen ihned informovat e-shop www.cyklokomponenty.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby při dodání zboží překontroloval zda-li není zásilka zvnějšku poškozena a zda je kompletní. V případě dodání poškozené zásilky, jež může být předpokladem poškození i samotného dodaného zboží, nemusí takovou zásilku přebírat. Rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku. Do přepravních dokladů by pak měl uvést, že dodání poškozené či nekompletní zásilky bylo důvodem jejího nepřevzetí. Ve vlastním zájmu o tom současně informuje dodavatele, aby ten mohl okamžitě napravit nedostatek doručené zásilky v co nejkratším čase. Kupující má možnost veškeré své výhrady k dodané zásilce uvést do přepravních dokladů či je jinak vhodně a prokazatelně sdělit dodavateli. Pokud tak učiní, výrazně tak ulehčuje vyřízení případné pozdější reklamace zásilky, která byla poškozena přepravou nebo byla nekompletní.

Při uplatňování reklamace dodávejte reklamovanou věc kompletní včetně jejího příslušenství, jenž může být důvodem reklamované vady, nejlépe s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu. V případě, že již originálním obalem nedisponujete, zboží vhodně zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou. Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě.

Reklamaci můžete uplatnit pouze na adrese prodávajícího nebo na adrese jím uvedené. Spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího nutné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s uplatňováním jeho práv z odpovědnosti za vady. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

K reklamaci nebude přijato zejména zboží:

 • poškozené živly, jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 • s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace
 • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
 • pokud toto poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající - poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo zásahem vyšší moci.

Postup reklamace

Pokud se stane, že zboží Vám nedošlo úplně v pořádku nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte, prosím, podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaši reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

Oznámení o reklamaci zboží doporučujeme učinit písemnou, nebo elektronickou formou na adrese info@cyklokomponenty.cz, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Žádáme o doručení zboží na kontaktní adresu ať už osobně nebo poštou, o doložení dokladů prokazujících uzavření kupní smlouvy v našem internetovém obchodě a o sdělení čísla Vašeho účtu.

Popis správně zaslané reklamace

Připravte si, prosím, záruční list nebo daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy). Pokud doklad nemáte, postačí číslo Vaší objednávky případně jiné údaje, podle kterých přiřadíme Vaši reklamaci k dokladu v našem systému. Zabalte vadné zboží v ideálním případě do původního obalu (není podmínkou) nebo ho jinak bezpečně zabalte, aby nedošlo k dalšímu poškození při přepravě a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u prádla je lépe označit místo vady samolepícím papírovým štítkem. Chtěli bychom poprosit, abyste z hygienických důvodů posílali prádlo a obuv k reklamaci dle možností vyprané či vyčistěné. Zároveň v souladu s platným Občanským zákoníkem zvolte, jaké řešení Vaší reklamace požadujete. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte nejlépe do kartonové krabice, v případě oděvů pak k témuž postačí bublinková obálka. Pokud balíte do kartonu, karton zabalíte balicím papírem a provázkem do kříže převážete. V některých místech ČR vám totiž Česká pošta balíček bez převázání nevezme a shánět pak na poště motouz bývá zpravidla problém. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu. Zásilku doporučujeme pojistit.

Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na adresu:

edia.net s.r.o.
CYKLOKOMPONENTY.CZ
Hlavní třída 1024/53
708 00 Ostrava - Poruba

Přijetí reklamace

Po převzetí zboží k reklamaci bude vystaven reklamační protokol, v němž bude potvrzen popis závady a popsán stav v jakém bylo zboží převzato. Reklamační protokol rovněž obsahuje informaci o tom, jaký způsob vyřízení reklamace preferujete.  Tento reklamační protokol si uschovejte, po vyřízení reklamace bude doplněn o informace o tom, jak byla reklamace vyřešena.

Termíny a lhůty

Právo uplatnit reklamaci dle nového Občanského zákoníku zůstává 2 roky od koupě, pokud není dohodnuto jinak, přičemž platí, že kratší tato doba může být pouze v případě, že se jedná o použité zboží. V případech, kdy se jedná o zboží nové, platí záruční doba dvouletá. V případě, kdy se liší údaje o poskytované záruce, platí vždy doba delší. Výjimkou je případ, kdy je záruční doba stanovena smluvně, ani v tomto případě však nesmí být kratší než dva roky.

Provozovatel e-shopu cyklokomponenty.cz o reklamaci dle zákona do 3 pracovních dnů. V případě, že je k posouzení způsobu řešení reklamace nutná doba delší, lze ji po vzájemné dohodě se spotřebitelem s jeho souhlasem prodloužit. Reklamace bude pak vyřízena v zákonné lhůtě 30 dní. Tuto lhůtu lze rovněž po dohodě se spotřebitelem s jeho souhlasem prodloužit.

Práva spotřebitele a způsob vyřízení reklamace

Možné způsoby vyřízení reklamace se odvíjejí od toho, zda se jedná o podstatné porušení či nepodstatněé porušení kupní smlouvy. Za podstatné porušení kupní smluvy (rozpor s kupní smlouvou) se jedná v případě, kdy zboží vykazuje výrazně jiné vlastnosti než jsou deklarované výrobcem. Například velmi nízká kvalita a nefunkční části oproti deklarované vysoké kvalitě a podobně. V podstatě jde o vady vzniklé díky obecným vlastnostem a nekvalitou provedení výrobku jako takového. Za nepodstatný rozpor s kupní smlouvou se považují vady kusu jako takového.

V případě podstatného porušení smlouvy si můžete vybrat, jestli chcete věc

 • vyměnit
 • opravit
 • úplně odstoupit od smlouvy
 • nebo zda chcete na zboží slevu

U nepodstatného porušení můžete žádat jen

 • odstranění vady
 • nebo slevu

Odstoupit od smlouvy můžete v tomto případě  jedině tehdy, když prodejce odmítne vadu odstranit nebo to nestihne včas.

Důležité je hned v úvodu reklamace (v reklamačním protokolu) jednoznačně uvést, jaký způsob řešení preferujete. Jinak se bude porušení smlouvy automaticky považovat za nepodstatné – připravíte se tak o možnost výměny zboží nebo odstoupení od smlouvy.

V případě, že zboží reklamujete v prvním půl roce od koupě, platí výhodnější režim. Podle zákona se totiž v tomto případě předpokládá, že věc měla nedostatek už ve chvíli převzetí. Opak by prodejce musel prokázat, což je velmi složité. Máte tudíž automaticky právo na výměnu zboží nebo jeho část, pokud je to vzhledem k povaze věci možné nebo nevyhnutelné, tedy kdyby byl požadavek na výměnu celého zboží vzhledem k charakteru závady nepřiměřený. Výjimkou jsou také případy, kdy je možné vadu snadno a rychle odstranit svépomocí. Pak na výměně zboží trvat nemůžete. Samozřejmě místo opravy či výměny můžete chtít slevu.

Vyřízení reklamace

Do reklamačního protokolu je jak v případě zamítnutí tak kladného vyřízení reklamace doplněn údaj o způsobu vyřízení, datum uzavřen reklamace a v případě zamítnutí zdůvodnění. V případě odstoupení od smlouvy budou peněžní prostředky v nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 14 dní převededny na účet kupujícího. K peněžním prostředkům vynaloženým na pořízení zboží budou přičteny prostředky vynaložené na odeslán zboží zpět k nám. Výše úhrady může být snížena o doběrečné, které je volitelné a nepovažuje se za náklad nutný k pořízení zboží. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit bonus náležející ke kupovanému produktu (například dárek, který obdržel k produktu jako takovému), pokud byl takovýto bonus součástí původního plnění. V případě, že součástí původního plnění bylo další zboží a součet jeho ceny převyšuje cenu vrácené položky, ponechává si dárek kupující, součástí vrácených prostředků pak ale není dopravné původního plnění.

V případě, kdy je reklamace vyřízena kladně, náklady na dopravu směrem k Vám hradí v souladu s právním předpisem prodejce.:

cyklokomponenty.cz

edia.net s.r.o.

Cejl 82/58
602 00 Brno - Zábrdovice

Výdejní místo
Po-Čt 1100-1530, Pá 1100-1400
Hlavní třída 1024/53
70800 Ostrava - Poruba


tel.: +420 774 520 130
e-mail: info@cyklokomponenty.cz


IČ: 03917002
DIČ: CZ03917002


ICQ: 233-309-913

Mohlo by Vás zajímat

Dostupnost zboží

Proč skutečná dostupnost na e-shopu ne vždy odpovídá skutečné dostupnosti? více

Výměna a vrácení zboží

více

Nevíte si rady?

Nevíte si rady s výběrem správného oblečení na hory, na sport nebo jiné volnočasové aktivity? Nestyďte se nás odlovit, my vám s výběrem velmi rádi pomůžeme. více

Obchodní podmínky

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. více

Kontakt

Chcete se na cokoli zeptat? Použijte kontaktní formulář, nebo nám napište na e-mail. více

Provozovatelem internetového obchodu je edia.net s.r.o., IČ 03917002, zapsaná pod spisovou značkou C 86873 u Krajského soudu v Brně.

Všechny akce platí do odvolání nebo do vyprodání zásob a všechny obrázky u produktů jsou pouze ilustrativní. Kopírovat jakékoliv obrázky, zvukové stopy, videa, texty nebo jejich části bez písemného svolení provozovatele stránek, je přísně zakázáno.